کاربرد آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

ایران در منطقه اي از دنیا واقع شـده کـه متوسـط نـزولات آسـمانی سالانه آن کمتر از یک سوم میـانگین بـارش سـالانه جهـان مـیباشـد. به علاوه توزیع زمانی و مکانی بارشها بسیار ناموزون بوده بـه طـوريکـه حتی در پر بارانترین مناطق نیز در فصل تابستان، گیاهان زراعـی نیـاز به آبیاري دارند. سیب زمینی بعد از گندم، برنج و ذرت بیشـترین سـهم را در میزان تولید محصولات غذایی دارا بوده و نقش مهمی در تغذیـه و سبد غذایی جمعیت جهان دارد.

ادامه مطلب